Vedtægter

Navn, hjemsted og formål:

§ 1
Foreningens navn er Bogense Antenneforening. Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik over for medlemmerne at:

1. Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler,

2. Udbyde kapacitet til brug for datatransmission,

3. Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesse.

Foreningens dækningsområde er Bogense By

Medlemmer:

§ 3
Som medlemmer optages enhver grundejer og lejer, som er interesseret i at blive tilsluttet bredbåndskabelanlæg indenfor dettes naturlige, kommende eller etablerede forsyningsområde. Enhver som tilsluttes foreningens bredbåndskabelanlæg skal være medlem af foreningen.

Bestyrelsen fører kartotek over samtlige medlemmer og de beløb, som medlemmerne har erlagt i tilslutningsafgift.

§ 4
Udtræder medlemmer ved fraflytning eller salg af ejendom, har disse pligt til at overdrage medlemsrettigheder og pligter til ny lejer/ ejer. Meddelelse herom skal ske til bestyrelsen, hvorefter den ny ejer anses som medlem og den tidligere ejer/ lejer anses som udtrådt. Noteringen foretages i medlemskartoteket.

Medlemmer, som er lejere, har ved fraflytning ret til at sælge sine medlemsrettigheder til ny lejer eller til foreningen. Prisen herfor er tilslutningsafgiften med fradrag af 20 % pr. påbegyndt år medlemmet har været tilsluttet.

Tilslutningsafgift og kontingent vedrører alene den tilmeldte ejendom/ lejlighed.

§ 5
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. tilslutning til dækning af udgifter ved drift, vedligeholdelse og administration. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

Sammen med det i stk. 1 nævnte kontingent opkræves tillige et beløb til dækning af programafgifter og andre ophavsretsafgifter mv.

Kontingent, programafgift mv. opkræves kvartalsvis forud.

§ 6
Tilslutningsafgift betales ved etableringen efter påkrav fra bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte tilslutningsafgiftens størrelse ud fra et økonomisk forsvarligt grundlag.

Før tilslutning kan foretages, skal tilslutningsafgiftens berigtigelse være aftalt med bestyrelsen.

§ 7
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling.

§ 8
Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage.

Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

§ 9
Et medlem/ forbruger har ret til at etablere flere tilslutningsmuligheder i sin egen bolig mod at afholde de hermed forbundne udgifter. Disse tilslutningsmuligheder skal foretages som angivet i foreningens tekniske bestemmelser.

Bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget tekniker har ret til at besigtige ejendommen/ lejlighedens indvendige installationer.

Nægter et medlem bestyrelsen, eller en af bestyrelsen bemyndiget tekniker adgang til inspektion af installationen, er bestyrelsen bemyndiget til at afbryde signalforsyningen af boligen.

§ 10
Tilslutningsafgiften omfatter udgifterne ved etablering af selve anlægget med kabler i gaderne ført frem til stander i skel til de pågældende ejendomme. Medlemmerne/ forbrugerne bekoster selv opgravning fra stander i skel til bolig, kabel fra stander i skel til tilslutningssted i bolig, vedligeholdelse af dette kabel samt stikdåse i bolig.

Generalforsamling:

§ 11
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen alene kan ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned i Bogense. Indkaldelser til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i lokalt dag- eller ugeblad med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Bekendtgørelser om generalforsamlingen skal indeholde dagsorden for denne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer, herunder fastlæggelse af kontingent, programafgift mv.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen og motivere sine forslag, da forslagene i modsat fald ikke kan behandles.

§ 12
Alle valg og afgørelser foretages ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre 3 medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig af stemning.

Medlemmerne kan repræsenteres ved skriftlig fuldmagt til andet medlem, men intet medlem kan afgive stemme for mere end én fuldmagt. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at de afgivne stemmer mindst 2/3 stemmer for vedtægtsændringen. Såfremt ikke halvdelen af medlemmerne er til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for vedtægtsændringen, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har bevisbyrden for, at han/hun er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen måtte bestemme dette, eller mindst 1/3 af med-lemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som i § 11 anført. Såfremt begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er bestyrelsen forpligtet til senest 14 dage efter begæringens fremsættelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med opgivelse af de emner, som begæringen måtte kræve behandlet.

Ledelse, tegning og hæftelse:

§ 14
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 4 i ulige år og 3 i lige år. Formanden og kassereren må ikke være på valg samtidig.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne. 4

§ 15
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i dennes daglige virksomhed og har ansvaret for den daglige drift. Bestyrelsen er bemyndiget til, at afslutte bindende kontrakter på foreningens vegne vedrørende etableringen af bredbåndskabelanlægget og øvrige installationer, herunder ombygninger og udvidelser af anlægget.

§ 16
Foreningen tegnes i alle daglige anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Undtaget herfra er underskrifter på kontrakter om betaling af tilslutningsafgift som kan underskrives af et bestyrelsesmedlem alene. Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning og øvrige lånoptagelser tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse.

§ 17
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

§ 18
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

§ 19
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Vedligeholdelse og kontrol:

§ 20
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde tekniske bestemmelser.

§ 21
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen.

Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

5

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 23
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet, AFO.

Foreningsophør:

§ 24
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler som anført i § 11 for vedtægtsændringer.

Når opløsning af foreningen gyldigt er vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, hvorledes der skal forholdes med et eventuelt overskud i foreningen efter opløsningen.

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 og på en ny
ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012.

Niels H. Nissen

Aksel L. Nielsen

Per G. Jørgensen

Børge Kiilsholm

John Meilstrup

Allan Nielsen

Henrik Christiansen