Den årlige generelforsamling afholdes
Onsdag den 24. april 2019 kl.19.30
på Bogense Hotel.

DAGSORDEN:
a. Valg af dirigent.
b. Beretning fra bestyrelsen
c. Aflæggelse af regnskab.
d. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Fastsættelse af kontingent mv. for 2019: Foreslås fastsat således:
Pakke 1 kr. 2.100,-
Pakke 2 kr. 4.680,-
Pakke 3 kr. 6.780,-
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Niels H. Nissen, Per G. Jørgensen, Henrik Christiansen og Jonas Lindberg Larsen.
Endvidere skal der vælges et nyt medlem, da Børge Kiilsholm udtræder af bestyrelsen.
f. Valg af suppleanter, på valg er John Meilstrup og Knud Erik Petterson .
g. Valg af to revisorer, på valg er Poul Rasmussen og John Marcussen.
h. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling-en, skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
En repræsentant fra Stofa vil være til stede , der vil derfor blive mulighed for at stille spørgsmål til Stofa efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen